اخلاقی و تربیتی

اخلاقی و تربیتی

بندگی در متن زندگی !

بندگی در متن زندگی

ميگن مسلماني که امروزش مثل ديروزش باشه ضرر کرده در مورد من صدق ميکنه؟ چون من برنامم ثابته !
آيا يه مسلمان وظيفه داره که توی زندگي کاري براي اسلام بکنه، اگه آره چه کاري و من با اين وقت کم چه کار ميتونم بکنم که اگه اون دنيا ازم پرسيدن ، بتونم جواب بدم ؟

Subscribe to RSS - اخلاقی و تربیتی